is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ie Gebiurtenisfen in 1787 ent. voorgevallen. ?y

„ den: " — en wel „ al was het dan ook met op*.

offering van eenige tonnen fchats ? " — wat zegt die alles anders, dan — t. Wy Remonftranten heb. ben aan U Souvereinen, by tyds goeden raad ge-

feeven: maar gy hebt dien verwaarloosd? — 2. let is de onverantwoordelykefchuld van Uw moedwillig verzuim, o onze Souvereinen, dat wy thands

in eenen hulploozen en weerloozen ftaat zyn? !

3. Gy had kunnen en moeten zorgen, o Souvereinen, dat dit anders geweest ware: 'erwasGeldscn

Volks genoeg: 4. Vertegenwoordigd gy een

klem, gering, onaanzienlyk, en ongewapend gedeelte der Inwooneren van Overysfel: wy „ geza„ mentlyke Afgevaardigden uit de Schutteryen,. „ Vrycorpfen en Genoodfchappen van Wapenhan,, del binnen deeze Provincie, — wy fpreeken in „ den naam, en als Vertegenwoordigers, van een „ groot, gewigtig, aanzienlyk en gewapend ge„ deel te der Burgeren en Inwooneren "—? Wy, wy alleen, zyn oprechte, kundige en kloekmoedige Vertegenwoordigers van onze Zenders. — Gy heden daar en tegen, die U den naam en het gezag van Souvereinen aanmaatigd , gy alleen , —— op één eenigen na, — zyt valfche, onkundige, en bloodhartige Verraaders van uw en ons dierbaar Vaderland. — Dit alles ligt zeer duidelyk in het gedaane beklag opgefloten: en dus behoeft men niec langer te vtaagen, of de Remonftranten den eerbied, welken men den wettigen Souverein fchuldig is, in hun hart gevoeld, en door hunne daaden getoond hebben. — Dan, niet minder draaven zy door m de volgende periode, daar zy aanmerken „ dat zyne Pruisfifche Majefteit, met den „ gevraagden doormarfch -en inkwartiering zyner „ Troepen, niets minder bedoeld , dan het aan,, zienlykfte Lid van het Bondgenoodfchap der Ver„ eenigde Nederlanden vyandelyk aan te vallen; en „ dat de Belagers van 's Volks vryheid en Voorjlanders van den Erfdwingeland niet zullen nalaaten van „ zulk een gevaarlyk tydftip gebruik te maaken, ^ 5 j) om