Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

138 Verzameling van Stukken betrekkelyk tot

N°. 808. Strekkende tot Bylage A. van Nn. 807.

ExtraSt uit het Refoiutie-Boek der Stad Groningen: behelzende 1. de intrekking der Refolutie van den 13 Decemb. 1786, waar by het verzoek van eenige Bu^geis en Ingezetenen , om eene oproeping van het Volk te doen is geaccordeerd: 2. de Rejolutie van den 5 Jan, 1787, waar by de Raads- en Gezwoo. ren Keuren zyn gefurcheerd, en de refpeEtive Departementen gecontinueerd, ter tyd de oproepinge zoude zyn gefchied: 3. de Refolutie van den 17 Maart 1786, waar by ce meerderheid van den Breeden Raad het Reglement van Regeeringe, opzich. telyk het recht van Approbatie, aan den Heere ErfStadhouder competeerende, buiten concurrentie en medeweeien van Hoogstdenzelven , heeft geïnterpreteerd fifc

Jovis den 18 Otïober 1787. De E. E. Heer Burgemeester Quintus, heeft ter Vergaderinge gedaan de navolgende propofitie, luidende in verbis: „ Daar in de Provinciën van Holland, Utrecht

en Overysfel, de inconftitutioneele befluiten, „ ünts eenigen tyd door de meerderheid der Re„ geeringe genoomen, zyn vernietigd, en de Re-

geerings Conftitutie op den voorigen voet is „ herfteld, zo als dezelve zich by het aanvaarden 9, der Regeeringe van den Heere Pr,ince Erf-Stad„ houder in den jaare 1766 bevond , zy het my fl, gepermitteerd aan U Edele Mogenden voor te „ ftellen, of het ook niet meer dan tyd is, om „ de voetftappen van deeze onze Bondgenooten te ,, drukken , en de inconftitutioneele Refolutien, „ hier mede, in navolginge van andere genoomen, „ te herdoen, in te trekken, en te vernietigen , „ daar toch de harmonie onder de Leden der Re-

geeringe, ter bevorderinge van het algemeene „ wclzyn, zo noodzaakelyk, buiten dat bezwaar„ lyk zal kunnen herleeven: vergun my dan, E-

dele Mogende Heeren3 aan U Edele Mogenden

„ voor

Sluiten