Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$24 Verzameling van Stukken betrekkélyk tót

mogt worden ondernoomen, zonder eène Richter» }yke„uitfpraak te.zullen erkennen en aanneemen; fnet jnftanteiyk .verzoek, dat de Magifiraat hem^ als op eene wettige wyze tot Secretaris zynde aangeleid, wilde mairtineerén, en niet toelaaten, dac hy in zyn Recht wierde geturbeerd ; terwyl hy tevers betuigde, dat hem niets aangenaatner zoude zyn, als door hun, die in.zyne'handelwys ietsmisdaadigs vonden, in een gewoon Rechtsgeding te worden betrokken j Wanneer hy van den Richter geen gratie maar het Rrikfie recht,- en dien ten gevolge fchuldig of onfchuldig verklaard te worden s begeerde, zo als dit in denopgemelden Brief, waar toe men zich kortheids halven gedraagd, in het breede is gedetailleerd.

Dat gemelde Magifiraat In plaats van zich des Ondergeteekendens zrak aan te trekken , heeft kuni nert goedvinden, om voorgemelden Brief, die voorzeker niets anders als de billykfte Verzoeken in* hield , met flilzwygen te beantwoorden , en dus den Ondergeteekenden in de noodzaakelykheid te brengen om by den Brief Jub C hier agter ervinte"lyk, eene Copie van den voorigen over te zenden s en daar by ten fterkften te infteeren, dat Hun Wel Ed. Hoog Achtb , op de daar by gedaane verzoeken gelieven te rtflifteeren en recht laaten wedervaaren.

Dan deeze Brief, fchoon reeds in het begin van November afgevaardigd, tot dus verre het zelvde noodlot als den voorigen hebbende moeten ondergaan , bleef den Ordergeteekerdén flégts óverig te denken, dat welgemelde Magifiraat niet zeer gezind Was, om aan de door hem gedaane verzoekeö te voldoen, en hem zyh daar by gereclameerd» recht te laaten wedervaaren

Daar het nu eene nimmer wederfpr'orfken waar* heid isj dat een Stadhouder van de Provincie van Ovprysfel, die met zodaare magt als Ridderfchap en Steden aan Uwe Doorluchtige Hoogheid hebTbeö- opgedragëfi * is bekleed a niei alleen in ftaaf-

Sluiten