is toegevoegd aan uw favorieten.

De vriendin van't vaderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i ?6 >

pjaar voor elk belangrijk leeven ; terwijl de zuivere daauwdrop, die in het veelkleurig licht des dageraadt giinflert, mij de dille deugden, de weldoende menfchenliefde, de helpende vriendfchap, en de gevoelvolle traa» nen der dankbaare Godvrucht, die mijnen zaligen vriend verfierden, afteekent.

Geene trctschgebouwde grafnaald behoeft zijne gedachtenis aan den wegvlugtenden tijd te ontwringen; geen fchoon gebeiteld marmer, of duurzaam metaal, behoeft zijnen naam voor volgende gedachten te bewaayen. Neen; zijne gedachtenis leeft in de ziel van zijne vrienden, en deze zullen ook hun kroost den naam, die op zijne eenvoudige grafzerk gegraveerd is, met zegepende liefde leeren noemen, terwijl die naam de vergruizing der zichtbaare dingen kan trotfeereu, en in he\ gedenkboek der hoogde Volmaaktheid ftaat aangeteekend.

Treurende Gemeente! gij die in hem uwen getrouwen Jeeraar, uwen weldoenden vriend, uwen altijd hulp» vaardigen broeder beweent, offer vrij pp zijne grafzerk uwe traanen; uw gevoel, uwe droefheid is voor hem de fchoonfte lofrede. Uw belang was hem dierbaar, en uw geluk zijn hoogde roem- Ook in den (laap des, doods wilde mijn vriend uw heil niet verpesten; zijn. lijk ontheiligt uw tot Godsdienstoefening gefchikt kerkgebouw niet. De ontbinding, die zijn werktuiglijk famenftel weder op nieuw aan de onderfcheiden fc.hatkameren der natuur offert, die ontbinding wreekt zich niet aan zijne leevende vrienden, aan de bloeiende gezondheid yan godvruchtigen, die het Opperwezen den verfchuldigden lof toezwaaien, en met plegtigen eerbied aanbidden. Ween, onder den ongedwongen invloed der verteerende lucht, keert hier het flerveljjk omkleedfel des juichenden hemelburgers tot ftof weder; de jaarfaizoenen

„ wen.-