is toegevoegd aan uw favorieten.

De vriendin van't vaderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t7« )

Op dit graf, door de drijvende wolken overfchaduwi, fcin de waare vriend van het menschdom, als op een altaar, voor verlichte wijsbegeerte gedicht, den lof der grootmoedigfte deugden offeren. Mijn geftorven vriend verkoos zelf deze begraafplaats; menigwerf hield hij op dezen grond zijn oog, waar in het gevoel van zijne ziel duidelijk te leezen was, gevestigd; terwijl hij dien grond tot eene vreedzaame legerftede voor het zintuiglijk omkleedfel van zijn aanwezen heiligde. Met eene edele grootheid verachtte hij de laage zucht, om in ftaatige heiligdommen met naam en grafzerk te praaien. Hij kende alle de verfoeiëlijkhcid van deze te lang geliefkoosde gewoonte, die heillooze dochter van zwakke zinlijkheid en bijgeloof. De edele Godsdienstvriend, die hier fluimen, bleef met gepasten ijver die gewoonte bevrijden ; hij vormde de nuttigde ontwerpen, fchoon trotschheid en onkunde die telkens zochten te verijdelen, hij vormde de nuttigde ontwerpen, om zijnen medeburgeren het begraavcn der dooden, buiten den kring der leevenden, waarlijk verkiezelijk te maaken. Deze ontwerpen zijn niet verijdeld, neen.; zijn eigen voorbeeld bezegelt dezelve.

Landgenooten.! laat bok het graf van mijnen vriend u nog nuttig zijn, in het helpen overwinnen van dwaaze, van ontëerende en leevenvermoordende vooröordeelen! Verlichte Bataaven! Is het mogelijk, durft gij op ftoute verrichtingen , die uwen naam waarlijk verSdelen, roemen; en durft gij u te gelijk door de kinderlijkfte zwakbeid laaten kluisteren ? Verbant uwe dooden uit hee midden der leevenden, op dat zij, in den moederlijken fchoot der vrije natuur, ook op de nuttigde wijze nog aan hunne bedemming voldoen mogen, door alle de onierfcheiden deeign van hun dierlijk famenweetïel aan dé

oa-