Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOT DE MILIT. JURISDICTIE. 221

hoven een extraordinaire taxatie van het Hooft-geldt; waer door veele jaerlycks acht, twaelf veertien en meer guldens betalen.

Ten derden, dat zedert eenige jaren is geweest een Gouverneur van Vlaenderen , dewelcke tc gebieden hebbende over den Commandeur van Hulst, ende dienvolgendc de Magiftraet oock goede dienften kunnende doen , en levende in alle refpeét en eendracht met de Magiftraet, gelyck den Hertogh van Wirtenberghaltydt heeft gedaen, defelve Magiftraet aen den gemelden Hertog heelt geoffereert cn bctaelt drie hondert ducatons.

Ten vierden, en dat het fwaerfte van allen is, dat de last van den Armen in dc refpe&ive Dorpen , Polders en Diftriften van HulfterAmbacht foodanigh is toegenomen cn.gcaccrefceert, dat in plaetfe van vier , vyf of les ftuydie men voor defen tot onderhoudt van den Armen placht om te ftellen, nu tot tien , twaelf, ja veertien ftuyvcrs per Gemet zyn geaugmen-

tC Dat dit alles niet tegenftaende de Magiftraet van Hulfter-Ambacht in de maendt Augustus laestleden , omme van hare zyde alle vergenoegen aen haer Hoogh Mog. te geven , hebben uytgetrocken in haer Reeckcninge voor de jaren 1697. en 1698. ycder jaer twee hondert ducatons , en voor jaer 1699. drie hondert ducatons, maeckende tefamen leven honderdt ducatons. Doch heeft den Commandeur van Hil die niet gelieven te accepteren, waeromme die post in de Reeckeningeis gebraght voor Memorie.

Dat naderhant noch is gebeurt, dat op den

der-

Sluiten