Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inleiding. 7

het Noorden gekoomen ware om zig in Indië te verfpreiden; maar in wat tydperk is het van het gebergte van Tibet gedaald ?

Indië gaf in den tyd van zyn luider alle andere volkeren godsdienften en wetten. Egypte en Griekenland waren het en hunne fabelen en hunne wysheid verfchuldigd.

Men is ongetwyfeld verwonderd een Volk, zoo vermaard in de oudheid, daarna in onkunde en vernedering te zien vervallen; maar kon het zulks ontgaan? en is zyn tegenswoordige ftaat niet een noodzaaklyk gevolg van zyne omftandigheden ? Een ryk land, alwaar alles fchynt mede te werken om 'smenfehen verlangens te voldoen, moet weldra het bloedig toneel des oórlogs worden. Dit was ook het lot van Indië. Deszelfs jaarboeken zouden oneindig belangryk zyn, maar in de onmogelykheid waar in men is van de noodige bouwlbffen tot zulk een werk te vinden, is men byna altyd gedwongen zig met gistingen te vergenoegen.

Om intusfehen mynen Leezeren een juist denkbeeld te geeven van een Volk, zoo waardig gekend te worden, heb ik de alom verfpreidde narigten , die gefchikt zyn om de omwentelingen, welke het in verfchillende tydperken ondergaan heeft, te doen zien, zorgvuldiglyk verzameld. Ik heb my voornamelyk toegelegd om zynen godsdienst, zyne gebruiken, zyne tegenwoordige gewoonten en zyne heilige boeken te leeren kennen, omdat men A 4 alle

Sluiten