is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize naar de Oost-Indien en China in de jaaren 1774-1781.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

si6 Reize naar de Ooft-Indien en China.

hetzelve hebbe zoeken te misleiden door wanfebapen verdigtzelen, die, om geloof te vinden, geene andere aanbeveeling hadden dan hunne buitenfpoorigheid, De Wysgeeren, die zig hebben toegelegd om dezelve te doorgronden, hebben 'er een gunftiger vonnis over geftreken ; zy hebben bevonden dat het zoo veele fchrandere zinnebeelden waren, onder welke wysheid en waarheid verborgen lagen.

Dit gevoelen fchynt, ten opzigte der Indiaanen , des te beter gegrond te zyn, omdat men over lang reeds hunnen fmaak voor het leenfpreukige kent; met deezen geheimzinnigen fluier hebben zy de gefchiedenis der groote mannen , welke by hen vergood zyn, en der fchrikkelyke omwentelingen, van welke de bot, dien wy bewoonen, nog de btyken draagt, omwonden,

Gelyk de Egyptenaaren, de Grieken, en de Romeinen , erkennen zy eene groote menigte Goden, die in hun beginfej maar één waren; de andere zyn voortgekoomen van de verfchillende naamen , met welke men hem benoemde, Men vergat weldra dat zy aan hetzelfde wezen toebehoorden, en van dien tyd af wierden zy der benoeming van verfchillende godheden geheiligd.

De Heidenen hebben drie voornaame Goden Brouma , Chivem en Vichenou, die maar eenen uitmaaken; als dan heet die foort van Driegenheid Trimourii of Tritram % hetwelk de vereeniging der drie magten betekent.