is toegevoegd aan je favorieten.

Reize naar de Oost-Indien en China in de jaaren 1774-1781.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tio Reize naar de Ooft-Indi'én en China.

olie in het zaad van Gengeli (a) gevoelde wat de Deverkels te lyden hadden ; hy verfcheen den ftrydenden onder de gedaante van eene vuurige kolom zonder einde. Het gezigt van die kolom (lilde hunne gramfchap, en, om hun gefchil te beilegten , kwamen zy overeen; dat hy, die den voet of den top van dezelve zou kunnen vinden, de eerfte God zou wezen. Vichenou nam de gedaante van een wild zwyn aan, en groef met zyne flagtanden in den grond tot den Padalon Cc); hy doorliep duizend Cadans (d) in een oogwenk, en zogt op deeze wyze duizend jaaren lang, zonder den voet der kolom te kunnen ontdekken ; eindelyk afgemat zynde, keerde hy terug, en bereikte met veel moeite de plaats van waar hy vertrokken was : Toen erkende hy den Heere en aanbadt hem.

Brouma was niet gelukkiger in het nafpeuren van den top; hy nam de gedaante van een vogel, Annan (e) genaamd, en verhief zig in één oogenblik twee duizend Cadans hoog in de lugt. Op deeze wys doorvloog hy dezelve tc vergeefsch honderd duizend jaaren lang, wanneer zyne kragten

uit-

(a) Kleine zaadkorrels, waaruit men in Indie olie perst. (Jb) Een land dat laager ligt dan de aarde, ("c) Een Candon is drie mylen. (d) Eene foort van Zwaan , op welke Brouma gezeten wordt afgebeeld.