Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Derde Hoofêftuk. *9

volk veroordeeld is om voor altoos in onkunde te kruipen, en dat het nooit voor de weetenfchappen van enigen dienst zal wezen.

Het is volgens de Chastrons dat de Bramaanen, die in de Sterrekunde bedreven zyn, den loop van de Maan en der Planeeten opmaaken, en dat zy de Pandjagans of almanakken zaamenftellen. Zy kunnen ook de eclipfen fchielyk en naauwkeurig berekenen door middel van regelen, welke in die boeken in raadzelachtige verzen vervat zyn. Het is ook dat boek , dat de Bramaanen die de Sterrenvoorzegkunde gebruiken , raadpleegen om toekoomende dingen te voorzeggen, het lot van de menfehen en kinderen te bepaalen, de goede en kwaade dragen , ja zelfs oogenblikken aantekondigen. De vrees van ongelukkig te zullen zyn maakt de Indiaanen zoo bygeloovig, dat zy niets onderneemen zonder den Sterrevoorzegkundigen geraadpleegd te hebben; en zyn zyne voorfpellingen niet gunftig, dan zullen zy, hoe groote eene zeekerheid zy voor het overige hebben van wel te znllen flaagen , niet ter uitvoer brengen hetgeen zy beraamd hadden.

De Heer de Voltaire verzeekert, op het zeggen van den Heer Holwel, met al te veel vertrouwen dat de Shasta vyfticn honderd jaaren ouder is dan de Vedam. Dit is het gevoelen van de Indiaanen op de Kust van Coromandel niet; de Tamoulers zyn overtuigd dat hunne oudfte boeken de V?darm zyn , en dat zy in zulk een verwyderd tyd-

perk

Sluiten