is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEMORIE- qver de MILITIË 173

Heeren Prinsen van Orange, als Stadhouders en als Capiteinen Generaal ten refpeèe van de Militie geexcerceert hebben, waair door met alleen twee vcrfchillcncïe Ampten met malkander geconfundeert zyn, maar boven dien een onbepaalde macht óver de Militie aan den Capitein Generaal gegeven is. Alfoo de Refolutie met fimpelyk lpreekt van de macht, welke aan de vorige Pr ineen van Orange WE TTELTKgecompeteerd heeft j maar van de macht welke dezelve «stameers hebben, en het bekend is, cht dezelve niet alle fint s gebleven zyn binnen de palen van hunne commisfie.

Fn heeft vervolgens het afleggen van den Eed op de InRructie op het Ruk van de Patenten ter Vergadering van de Staten Generaal opgehouden , hoewel dezelve nog nu en dan immers in de eerfte jaren , by voorvallende gelegentheden Patenten gegeven hebben, gelyk (onder anderen) blykt uit de Refolutien van de Staten Generaal van den 13 en 2x Mey I676. gelyk ook Vriesland en Stad en Lande nooit Militie hebben laten marcheren uit haar Territoir als op Patent van de Staten Generaal.

Zyn Majefteit van Groot-Brittanien, Glories fer Gedachtenis, inliet jaar 1702. overleden zynde, is geen het minste bedenken gevallen by de Staten Generaal noch by den Raad van Staten, of de direftie en dispofitie van de faken van Oorlog, en over 't Volk van Oorlog, en fpeciaalyk mede de dispofitie over 't verleenen der Patenten, weder gevallen waren in handen, waar in de gefamentlyke. Bondgenoten die geReld hebben in het jaar 1651. Doch de Heeren Gecommitteerden ter Verga-