Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. v

évenmin, als een allervvnnigft bejlrijder van datzelfde huis, zo hij m-de niet krankzinnig is, uk den val door Maurits aan den ovfchuldigen Barneveld berokkend, iets op Willem de Vde omtrent zijn gedrag jegens de Staatsmannen deezer Eeuw, met recht, zal kunnen toepaffen. Alle de Vorfion uit het huis van Oranje konden de overgcgeertndjle booswichten geweeft zijn, en Willem de Vde alleen de braave man in. zijn gejlacht, en zou men hem dan om zijne ondeugende voorouders den hem Uekomenden lof kunnen weigeren , en, eens het geval omgekeerd gefteld, zou min dan alle de voorouders, om écnen afflammeling verachten, en hunne deugden en goede dienfien in den efgrend der

vergeetelnis bedelven. ■ Noch het een; noch het ander zou

billijk zijn. Dus de zaak en de gefchillen van deezen tijd daarlaatende, en wel overtuigd, dat onze Jlukjcs gcene nadceligen of oproerwekkenden invloed onder de gemeente van den eenen of anderen kant zullen verwkken, geeven wij ze, uit dien hoofde, geruft in het licht. Maar mogelijkZal iemand zich verwonderen, dat wij Maurits, als een zo groot voorftander-der Vrijheid in den Slag bij Nieuwpoort invoeren: en wij gelooven, dat hij een voor/tonder van dezelve geweeft is, naar de denkbeelden zijner Elüw, en veelen zijner Tijdgenooten, daar, zo ons althans voorkomt, die gezuiverde, die edele denkbeelden van waare Burgerlijke Vrijheid, welke in de laatfie jaar en in ons Vaderland, niettegenftaande honderderlei beletzelen, onuitrooibacre wortelen gefchooten hebben, bij lange na zo uitgebreid niet waren. De Vrijheid, toen in het algemeen bedoAd, was de

* 3 On-

Sluiten