Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aeö VERZAMELING van STUKKEN

HooglofT. Mem. met vriendelyk verzoek van gemaintineerr te mogen worden, in heure geregtigheden, als de andere Steden («).

Nadrukkelyk is daarom ook het advys van de Hren. van Middelburg wanneer zy zig ter Vergadering van Staten op den 23. Mey 1597. op defe materie expliceerende, onder anderen feyden «, dat onvermindert hunne Privile„ gien in judicia contradiclorio geconfirmeert, „ van dat zy vermeugen fonder eenige excep„ tie kenniffe te némen van alle delicten, bin„ nen hare Steede gecommitteert fynde , oor„ deelen het den Landen van Zeeland in deefe „ gelegentheid dienftig te weefen, dat de ken„ niife van alle delicten foude blyven by de Stee„. den, ten ware defelve waren gefchiet tuffchen 2 Soldaten of Bootsgefellen , in welk geval al„ leenlvk en anders niet, fy fouden „ agten dat praeventie behoorde plaats te heb„ ben", met welk voorfz. advis die van Goes, Tholen, Vliffingen en Veere fig ook hebben geconfirmeert ( b ).

De Heeren Gedeputeerden van Zierikzee daarjop meede advifeerende, declareerden „ dat de voorfz. „ kenniffe s o n n e r eenice limitatie of m exceptie ('t geen nog zoo veel verder „ gaet) by den Steeden behoorde te blyven, in ^ aanzien van de groote fwarigheid, die ander„ fints daaglykx daar uit zoude mogen ryzen".

Het is dan al mede op die felve grond , dat in den Jare 1631. Haer Ed. M. de H". Staten

van

(d) Het volgende, Jig ten dien eynde mede beroepende Cp de Refolutien, bovengem -. is uit den brief gelaten, (ij Zie I. D. 152 & 153*

Sluiten