Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 21

Maar gy, gy oordeelt elk naar 't hart dat gy bezit. •Uw heerschzucht, dwinglandy, die 't volk alöm doet zuchDoet u dus voor verraad en voor uw leeven duchten. yn' 't Geweeten zegt u reeds...

GESLER.

Hou op! Geen woorden meer. Ontaarte! (hoer uw tong, eêr ik 't u fpoedig leer'. Uw taal beleedigt :ny; zy maakt my onverduldig: Haar invloed wet myn wraak en maakt u meerder fchuldig. Gy zyt het dan alleen, die my 't gezag benydt; Myn' wil met voeten treedt tot mynen hoon en fpytl Maar beef!

TELL.

'k Vrees voor geen ftraf; veel minder voor'bedreiging. Het geen ik heb verricht fproot uit eene eedle neiging.

GESLER.

Wy zullen dit dra zien. Gy vreest voor geene ftraf? Tegen Bredrik.

Ga, haal zyn' zoon. 't Word tyd, dat ik my wraak verfchaff'. DERDE T O O N E E L. GESLER, TELL. TELL.

„ Myn zoon...! Wat mag dit zyn."...?

GESLER.

My dunkt, gy fchynt te ontroeren.

TELL.

Wat hebt gy voor? tiran! , cjjs

r o 3

Sluiten