Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36 DELIA en ADELAÏDE,

liefdeverklaringen, tot beter gelegenheid, opdat myn hart, zo zuiver in zyne bedoelingen, van geen fnoodheid verdacht gehouden word';laat ons alleen bezig zyn met middelen uit te denken zo tot redding van'hare zuster, als om tyding van haren vader te verwerven.

ZEVENDE T O O N E E L.

Mevrouw stuart, james.

Mevrouw stuart. Hoe, mynheer James! zyt gy hier alleen? Waar is Adelaïde? waar mevrouw Belmour?

james.

Zy zyn op 't oogenblik naar beneden gegaan, om te ontbyten: verkiest gy dat wy haar volgen?

Mevrouw stuart.

Aanftonds.

James op eene vertromvelyke wyze by de hand vattende.

Ongetwyfeld zult gy de reden gehoord hebben van Adelaïdes onpasfelykheid; en, dcwyl het my bewust is dat gy ten hoogfte belang neemt in haar wclzyn, zó bid ik u, myn lieve James ! ftel toch alle mogelyke vlyt en moeite In 't werk, ten einde wy de duisterheid van Deliaas lot doen opklaren.

james.

Het is niet noodig, mevrouw, my hiertoe aan te (boren; ik vinde my ten hoogfte verontwaardigd over dien man, wiens onbefcheidenheid Adelaïde byna de dood veroorzaakte, en zal gewis niet rusten voordat ik hare

zus-

Sluiten