Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

WELDADIGE,

TOONEELSPEL.

EERSTE T O O N E E L. LUCIA, FANNY, leiden bezig met eenig handwerk. LUCIA.

A ch! myne waarde Fanny! was zulk een lot ons befchoren? eene gevangenis ons verblyf! moet Londen, de plaats onzer geboorte, moet het weelderige en ryke Londen ons ongelukkigen, als verachtelyke fchuidmaakftersr, als misdadige doorbrengfters, tot deze plaats der fjiande zien nedergedaald! zal de Hemel dan nimmer moe Je zyn ons te vervolgen!

FANNY.

Lieve moeder! laten wy ens met geduld aan de fehikkingen der Voorzienigheid onderwerpen; immers is iiet buiten onze fchuld dat wy lyden.

LUCIA.

Het is nic: cm my dat ik traniii fiert; 6 neen, myn A 4 kindj

Sluiten