Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o DE WELDADIGE,

Mylord stanhope. Wy zullen zien, mevrouw! wy zullen zien. Laat ons nu Hechts voor het tegenwoordige, voor dat wat u behaagt, en 't best met uwe omftandigheden overeen komt, zorgen. Kom, Charles! haasten we ons. Tegen Lucia.

Vaarwel, mevrouw! troost u middclerwyl; binnen weinig oogenblikken zyn wy weer hier.

Tegen Fanny, haar kusfehende. Vaarwel, lieve Fanny! ondcrflcun uwe moeder cn help haar den last harer kwellingen geduldig dragen. Jn 't kort zal ik u in eene u betamelyker omftandigheid mogen omhelzen. Befchouw my voortaan als eenen anderen vader, cn gy zult'er u wel by bevinden, hoop ik.

Charles maakt eene diepe buiging en vertrekt nevens mylord: Lucia en Fanny vergezellen hen tot aan de deur.

Z E S"D E T O O N E E L. lucia, fanny. fanny.

Ach, moederlief! welk een man is dat! hoe edelmoedig! hoe vrindelyk'. Ik h-.b hem zo lief, zo lief, byna zo lief als ik myn' eigen vader gehad heb. Heb ik u niet gezegd , dat de goede Hemel zich over ons zou ontfermen?

lucia.

Ta myn kind! dit fchynt zeker te zyn: onze tranen, J on-

Sluiten