is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MILIT. JURISD. &c. 22?

bonorum gefchiet onder anderen ft debitor abfit, nee ab alio defendatur. ■

L. 7. g. 1 .ff. qidb. cx cauf. in poff. eat. „ Prjetor aic qui fraudationis caufa lati» „ tavit , fi boni viri arbitratu non dé„ fendatur, ejus bona pofiideri vendi„ que Jubebo,

En vervolgens van foo een Debiteur niet-, qni per abfentium faam in tlu/lo deteriorem caufam adverfarii facit;

Volgens de L. 2. §. 3. jf. eod. Waar omtrent de Regtsgeleerden van gevoelen fyn; dat die geene, na Regten $ alleen kan worden gefegt ; deteriorent caufam adverfarii factre , qui procuratorem ita imperitum mittit , ut neque modum, neque rationem vel formam defendendi akerius teneat ; en niet fo een, qui eadem facere potejt, 17a* faeerct principalis, fi adeffet.

Vid. inter al. Goth'f. ad d. L. 2. §. 3»

N°. 21.

En by gevolge, als een Infolventé dar» heeft geftelt een Mandataris, die bequaam is, om fyn adminiftratie tot redding van den Boedel te konnen en ook wil vervolgen; de goederen volgens fyn Procuratie verkopen , de Crediteuren , v/aer over geen verfchil is ( volgens de L. 1. 5. 2.£f L.ult ff.de Cur. bon. dando. niet gederogeert volgens het beloop van de leere van den Profelfor Voet ad d. Tit. N°. 5.) wil voldoen , en en hec overfchot waer ovfer geen verfchil is (des noots ) wil brengen in confignatie, om P 2 scig