is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&*S VERZAMELING van STUKKEN

zig van alle verdere verantwoording vry te ftellen ; weder fpreekt (onder correctie) de Reden, dat 'er een Curator in een Infolventé Boedel word geftelt. Want de Crediteuren behouden of verkrygen geen aas, regt of voordeel meer , of den Boedel door een Cura. tor, of door de gemagtigde van een Infolventé worde gebragt tot liquiditeyt en van fchulden geYuivert ; maar fyn veel eer aan roerkelyk nadeel bloot geftelt, als men confïdereert dat 'er een vreemt man tot Curator wordt geftelt; daer den Mandataris van alles, en van de wyfe van behandeling der faaken ten rneeften voordeden ,beltkennilfeheeft; Dit wort geconfirmeert,

In de Keuren van zommige Steeden dezer Provintie , als onder anderen in die van Gouda van dato 18. Juny 1Ó33. Capittel van fugitiven alwaar ftaat in Articul 13. „ Indien daer niemand „ komt die de goederen verantwoor„ den wil, zal een Curator geftelt wor„ den als vooren.

Hoewel in andere Keuren het zelve dus is bepatlr.

Dat »ls een Debiteur Tnfolvent word,en hy aen zyn Crediteuren niet kan doen zoodanig contentement , dat dezelve Credkcuren den Debiteur van zyn Boedel langer willen meefter laeten, dat als dan de voornoemde Crediteurs of anderen , niet en zuilen vermogen de Boedels van zoodanige Infolventé Perfoo-

nen