Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT,

merk, vooral daar Coxe in zijne Reizen ook gunstig van zijne grootheid, flaande den tijd zijner bal'iingfchap , getuigt. \ Zeker haalt die fchrijver daaden van hem aan,die hem tot weinig eerfirekken,doch, daar het om de ffrenge waarheid der Gefchi edenisfe tns niet te doen was, maar om een fchets tegeeven van de verhevenheid der menfchelijke ziel in de hevigste tegenfpoeden, deedt ''er dit toe nog af. Volgens het Bericht, dat men vinden kan in het Algemeen Magazijn te Amjierdambij «fe Erve P. Meijer en G. Warnars uitgegeeven, was hij een verheven flerveling, en de daadcn van laagheid, door hem in het toppunt zijner eere bedreeven, zouden alléén dienen om ons te meer te ontzetten over zijne verhevenheid van ziel in zijne vernedering, doch het iwam ons, om verfcheide redenen beter voor onzen held niet afzigtig van Charaéler te doen voorkomen,

« Voor het overige verzoeken wij verfchooning

voor onze gebreken en hoopen, dat wij een

der Hoofdvereischten van een Treurfpcl, naamelijk fchrik en medelijden te verwekken , niet geheel zullen veronachtzaamd hebben. Men houde ons de gebruikte

C+) Zie theTraveh of'Coxe Ivo', f. 537. He is ftid, (O have fupported his disgrace with firmnefs.

Sluiten