is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8a VERZAMELING van STUKKEN,

den Burg te Leyden , de opregte Waarheid te zyn.

Dat ik Depofant op Vrydag den 14- Oótober dezes Jaars 1768. in de Stads Doelen alhier zynde om de Exercitiën der Engelfche Pikeurs te zien, hebbe gehoord, dat er tusichen den Requirant en de Heer van der Hoeven , Luitenant in een Compagnie Guardes Dragonders , alhier Guarnifoen houdende', woorden waren , en nader gekomen zynde, dat de gemelde Luitenant dreigde dat, zo hy niet daar van daan ging, hy twee Man zoude commandeer en om hem uit het Perk of de Manege te gooien. Dat de Requirant niet tegengaande dat Dreigement blyvende ftaan gemelde Luitenant hem met zyn Rotting verfcheide hevige flagen heeft toegebragt, waar op ik Depofant my van daar hebbe begeeven.

Wyders niets getuigende geve "ik Depofant voor redenen van Wetenfchap hetzelve alzo te hebben gezien, gehoord en bygewoond , bereid zynde myn gedepofeerde ten allen tyden , wanneer zulks zal gerequireerd worden, met folemncele Eede te bevestigen.

Aétum geteekend deze den 28. October 1768.

(en geteekend.) Cornelis de Pecker, C. Z.

Aan