is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MILÏT. JURISDICTIE. a*jf

de Heer Commisfaris tot 't examen van den gemelde Gevangen gecommitteerd die ons beregÊ heeft, alle mogelyke fpoet reets te hebben gemaakt , en eerstdaags met fyn rapport te lullen veerdig zyn, te gemoet lien, en niet lullen nalaten om foo ras wy daar door gelegentbeid fullen hebben ontfangen, om op dit en het vorig veribek door denCommanderenden Officier van het Guarnifoen binnen deefe Stad gedaan, nabehooren te kunnen delibereren, onfe Refolutie op dat fubjeet als dan ten eersten aan UEd. te laten toekoomen. Waar mede eindigende &c.

Gefchreeven t'Arnhem den 27. Maert 1771.

Die Raaden des Furftendoms Gelre en Graaffchap Zutphen.

N. 15. EXTRACT uit kt Memorie en Refolutie Boek 's Hoves van Gel-' derland.

Jovis den 28. Maart 1771.

By refumtie gedelibereert zynde op d'ingekomene Misfive van den Commanderenden Officier van het Guarnifoen binnen de Stad Arn* hem C j. de Qjiay van den 20. deefer., hou» dende, dat fyn E. van fyne Doorlugtige Hoogheid den Heer Erfftadhouder ordre ontfangen hebbende om den Gevangen Willem Olthuis wederom te doen brengen ter plaatfe, alwaar hy op fyn ordre was gearrefteert en denfelven Ge* vangen aldaar te doen overgeeven aan diegee*

VI. Deel. P ne,