Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23© VERZAMELING van STUKKEN,

meede t'onderfoeken, of hy ook andere delieten, die men onder de gemeene telt, en begaan worden tegens de famenleeving en civile Sociëteit, en wel, van wat gewigt of fwaarte die konden geconfidereert worden te weefen, hadde gecommitteert.

Terwyl wy tot hier aan toe op 't fubjeft van de gefundeerdheid van de Militaire Jurisdiftie omtrent foortgelyke deliften, nog in 't generaal, nog in 't byfondcr omtrent Defertcurs , die 'tPlaccaat van den 10. Juli 1698. te vinden in 't Groot Gelders Placcaatboek 2 Deei Col. 644. als heerloofe knegten confidereert, en die ter oorfake van haar Vagabunderend leven aan de correctie van den Civilen Regter met bepaiinge van de firraffe fubjefteert, geen ordre , van de Heeren Staten deics Furstendoms en Graaffchaps ontfangen hebbende, ons verbeelden dat Uw Doorlugtige Hoogheits bekende edelmoedige manier van denken niet foude toelaten , om van ons qualyk te neemen, dat wyonfe onbevoegthcidbm een Jurisdiftie, wel.. ke, door opgemelte Heeren Staten aan ons is toevertrouwt, niet te kunnen overgeven ofte laten verminderen, op een discreete wyfe quamen te allegueeren.

Het is ons ondertusfehen ten uiterften aangenaam , dat de tcgenswoordige omftandigheeden fodanig fig komen te bevinden, dat die een verder detail van 't gunt voorfz. thans onnodig maken, hoewel wyten hoogften weiifchen, dat eenmaal dit poinft van de Militaire Jurisdiftie op een vasten voet mag werden gebragt, op dat alle conflicten van Jurisdic. tie mogten kunnen werden geëviteert , en

wy

Sluiten