Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE B E D R Y F. 17

10 UI SE.

Neen, dat voorzeker niet; de verandering in haar geheel beftaan , is te veel in 't oog vallende, te veel zigtbaar by de geringde kleinigheid, dan dat het vermomming zyn kan» Zy vroeg my eens zoo naauwkeurig, waarom gy genadige Hertogin, deeds zoo treurig, zoo neder geflagen waart ?

HERTOGIN.

En dit moest haar Verwondering baaren? Daarna moest zy vraagen? Zy houdt den fpot met my.

L O U I S E.

Vergeef my Vorstin — — maar bet ganfche Hof merkt het, het ganfche Hof is overtuigd, dat eene diepe fmart aan uw hart knaagt.

HERTOGIN.

Kan men zich daar over verwonderen F men kent myne omdandigheden hier; men weet, welke onaangenaamheden, welke fmartén ik dagelyks verduurenmoet; men weet, dat myn Gemaal my aan zyne ongeoorloofde hartstocht opoffert; en dan — is 'er — nog iets — ja dat —- weet men niet — nog iets Louife — dat my myn leeven verbittert —

dat my eigenlyk zelf onbekend is. Ik weet

niet — een duister gevoel, dat ik u niet befchryveu kan -—>

Louisa

Sluiten