is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%c* VERZAMELING van STUKKEN

„ van den civielen en politiquen Regter. „ Doch met hoe weinig fondament, kan afgenomen worden uit den volgenden „ Brief van den Raad van Staate aan den „ Magiftaat van Zwol, welke zich bedien„ de van die twee Refolutien, om te be„ wyzen ,dat de judicature over een Soldaat „ van het Garnizoen, die een ander Soldaat had doodgeftoken, en geapprehen„ deerd was door den Krygsraad ^toekwam „ aan Schepenen:

„ „ Wy hebben ter zyner tyd ontvan„ „ gen U Ed. Refcriptie op onze Mis. n i» five van den i8 September laatftlee„ „ den, raakende de Judicature over ex„ „ ceffen en delicten , die de Officieren

* „ en Soldaaten onderling, of de een „ „ tegen den anderen, begaan, en zyn „ „ gefurpreneerd geweeft, daar in te

* „ vinden, dat U Ed. bybrengen, toe » „ bewys, dat de Judicature daar over „ „ niet zoude toekoomen aan de Krygs„ „ raaden , uitgezonderd wanneer de ex„ „ ceflen en deliéten, welken de Mili„ „ tairen onderling begaan, Krygszaa„ „ ken raaken, dat de Confideratien, „ „ door de Provincie van Overysfel, in „ „ het jaar 1651 op de Groote Verga„ „ dering uitgebracht, de Judicature „ „ der Krygsraaden, in het voorfz ge„ „ val, bepaalen tot de Krygszaaken: „ „ Want wat is klaarder, als, dat de „ „ bepaaling, dotr eene Provincie gemo„ „ veert, eenter gelaaten zynde buiten

» » is