is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERZAMELING van STUKKEN

den hebben gekend , en onbewuft zouden zyn geweeft, dat de Raad van Snate geenerlei bepaaling , die verder ging dan de Refolutie der Bondgenooten van 1651. medebracht, admitteerde ; en niettemin verbieden de Heeren Staaten van Holland aan derzelver Gecommitteerde Raaden, niet alleen het exam'meeren der Sententien; maar zelfs het onderzoek over de merites der zaake.

Die Refolutie erkend derhalven de univerfeele Ju-iicature van den Raad van Staate over de Militie , op Holland gerepartitieerd, en zulks zonder onderfcheid, of dezelve Militie zich op het Hollandfche Territoir bevind, het geen echter met de meergemelde Refolutie van 1654 in het geheel niet overeenkoomt.

En het is dan ook verre van daar , dat die Refolutie genoemd zoude worden in de Hollandfche Refolutie van den cj December 1C72, of, op fundament van dezelve, gerefolveerd zoude zyn , dat de Judicature over twee Soldaaten, in Garnizoen te Gorinchem, en wegens de misdaad van Valfche Munt, door den DrolTaard dier Stad geapprehendeerd, zoude worden gelaaten aan Schepenen aldaar, vermits hunne Ed. Groot Mog., by die Refolutie van den 9 Decemb. 1Ó72., alleenlyk hebben goedgevonden en verftaan: „ te verzoeken en te „ laften de Heeren Burgersdyk en andere \\ haar Ed. Groot Mog. Gedeputeerden, „ haar omtrent het Leger van den Staat