is toegevoegd aan uw favorieten.

De verkeerde schaamte, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 8s

verlegenheid wordt de verraadfter uwer fchoone zieL Ja, met vervoering befpeurde ik dikwijli , dat hart* zeer en verveeling in 't gewoel der waereld uw helder gelaat verdonkerden; dat gij geestig weid, waar gij niet hart lijk durfde zijn. ó! Vlied deeze ellendige kringen , die muuren tegen het verftand, en kaartenhuisjens tegen hartstochten zijn, waar de zul ken zich vrienden noemen, die elkander den tijd verdrijven ; waar men waant elkaêr te beminnen, wanneer men te vooren beiëekend heeft dat de wederzijdlche inkomfien toereikend zijn om eene huishouding opterichten; waar dees weldoende genoemd wordt, om dat hij 's faturdags, voor zijne deur, twaalf oortjerts onder een dozijn armen verdeelt, en gene voor vroom doorgaat, om dat hij over zijnen godsdienst niet Ipreeken wil, uit vrees dat men hem van den weg afleide ; waar de eerlijke man den vermoogenden fchurk in 't verborgene veracht, en nogtans voor hem muet bukken ; waar men den ongelukkigen beklaagt , terwijl men de kaarten fchudt, en met den derden trek hem reeds vergeeten is ; kortom ! waar het egoïsmus zich met het eigenbelang vereenïgt, de vrees laagheden verwekt» .en de gewoonte aan ondeugd affchuwlijkheid met den fluijer bedekt. Vlied uit deeze verpeste lucht in landlijke dreevcn.waar elk edel gevoel ontwaakt «n werkzaam wordt ! Ginds is het hart meer F 3 Vj vat-'