Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TONEELSTUK. 5

{ Hy Staat driftig op.)

't Is gedaan: 'c is gedaan • ik heb myn

vernuft verlooren ! -—- nog zoo Jong zynde, overleef ik myne gaaven. — Maar wat is dan die inwendige drift, die my verfcheurd ? —— wat heb ik in my, dat my fchijnd te verteeren ? hoe! gevoeld men die aandoeningen t

in de kwijning van een uitgeblust verruoogen ? — gevoeld men die zugten van driftige hartstogten, -—r-die onoverwinnelyke rufteloosheid—■

die heimelyke beroering die my plaagd en

waar van ik de oorzaak niet kanoBtdekken ? —» ik heb gevreesd dat de bewondering van myn eigen werk, de verwarring zou veroorzaaken, die ik aen tnynen arbeid toebreng: —— ik heb

het agter het Gordyn verborgen: - - myne

heilloofe handen hebben beftaan, dit gedenk-

ftuk van hunne Heerlykheid, te bedekken!

■zedert dat ik het niet meer zie • ben ik

droevig —— ik ben niet achtzaam meer wat zal het my waard , wat zal het my dierbaar werden , dit onfterffelyk werk! als

myn uitgebluft vernuft, niets groots, niets fchoons, niets dat mijns waardig is meer zal voortbrengen, dan zal ik myn Galathée tooien • en ik zal zeggen -r- „ zie daar het

geen eertyds Pygmalion deed .' . ó myne

Galathée als ik alles zal verlooren heb¬

ben , gij zult my blyven . . en ik zal eetroolt zyn. 0

(Hy naderd bet Gordyn, dog keerd te rug, gaat, komt, en Jtaat eenige reyxen (til, om bet jLugtende te aanjebowwen.)

A 3 Maar

Sluiten