Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zyner Medeburgeren onvervreembaerc Rechten,heeft opgevat,ïsmy iets grooter ten deel gevallen, door de vteijcnde aennce* ming dezer Stukken en de hoogst verplichtende wyze, op welke 't zommige Souveraine Staeten, by Brieven, en U Ed. Gr. Achtb. mondeling, goedgunftiglyk behaagt heeft my te bedanken, en myn werk, ten blyke der hooge goedkeuring over myncn arbeid, tot gebruik der Leden van Staet, onder dè Archiven te plaetfen.

Uit deze laetfte vier Deelen zal even onbetwistbaer blyken , en , dat aen Z. D. H. Willem de V. even weinig als aan de Heeren Stadhouders, Hoogstdeszelfs Voorzaaten, éénig wettig Recht door den Souverain tot zulk een Despoticq Rechtsgebied is opgedragen , en , met welke reufen-fchreden 't Gedrogt der Ongelimiteerde Militaire Jurisdi&k is voortgegaan, en de fterkfle beletze!en,door welke men deszelfs loop meende te fluiten, heeft omver geworpen.

Myn 'tael is afgedaen. Myn verlangen dat 't U Ed. Mog. en Ed Gr. Achtb. Heeren behaege , dit laetfte gedeelte myns Werks even goedgunftig aen te neemen. Myn wensch, dat 't U Ed. Mog. Heeren ! moge goeddunken om,.

* 3 op

Sluiten