is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66 VERZAMELING van STUKKEN.

begunftigen, en dus doende de aan hem toevertrouwde Post te verraden, door geen ander dan door een Militair, ja door geen ander dan door een Commandeerend Officier, ten minde op die wyze, als waar toe de gevangen zich heeft verbonden, konde worden gepleegd, en dat geen ander dan een Militair Perfoon, zich aan een zoortgelyk delift, in diervoegen als de gevangen het zelve gepleegd heeft, fchuldig maken konde.

Want dat bet te vergeeffch zyn zoude ,by aldien men hier tegens zoude willen inbrengen , dat offchoon dit gedeelte van des gevangen misdaad tot noch toe alleen in een verbintenis tot het overgeven der aan hem toevertrouwde Post en belofte van den Vyand te zullen behulpzaam zyn , in eene te onderneemen landing op het Eyland Schouwen , beftaan hebbende, zonder dat die verbintenis of belofte voor als noch inderdaad door hem is volbragt, daarom minder zoude kunnen in aanmerking komen , of dat deze misdaad daar doorvoor als noch buitenftraf, en dus de Competentie van den Militairen Regter, ten dien reguarde minder gefundeert. zoude zyn: alzo het naar de eenftemmigeleer van alle Regten enRegtsgeleerden,kennelyk is , quod in atrocisfimis criminibus conatus criminis eadem pcend fit punisndus , qua confummatum fcelus ; en hoe veel te meer dan in het geval van den gedetineerde, die niet alleen fchuldig ftaat aan een Conatus of wluntas , maar zich formeel heeft geëngageerd tot het overgeeven van zyn Post en die met

eene