is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 VERZAMELING van STUKKEN

den op eigen Authorifatie, of wel dat hun zulks boor hoogeR order bevolen word, H. E. A. hebben altoos geverfeerd in eene gedagten, dat de Heeren RegeerendeBurgemeefteren in der tyd als de Gouverneurs der Steeden behoorden te worden aangemerkt, ende als zoodanig aan dezelve gecommuniceerd alle de ordres welke tot de algemeen e defenfie van hunne Stad en Eilande aan de Commandcerende Officieren worden gegeven. Dan H.E. A. hebben van tyd tot,tyd tot derzelver groote verwondering moeten ontwaar worden,', dat 'aan Heeren Regeereöde Burgemeefters in der tyd, van het een nog het ander geen de minfie communicatie word gegeeven , het geen H. E. A nog onlangs tot een evident bewys is gebleeken by de apprehenfie van den Vaandrig de Witte,als waarvan Heeren Regeerende Burgemeefters tot heeden nog op geene legaale wyze , niet tegenftaande haare inftantien , eenige informatien hebben kunnen bekoomen.

H. E. A. vermeenen, dat in allen opfigte zoodanige Correfpondentie allernuttigst is, en'er zig meer dan eene reeden opdoet, dat defelve zoo veel mogelyk werde geëxecuteerd. Waarom H. E. A. van oordeel zyn,datby H. E. M. behoorde te worden genoomen eene fpeciaale Refolutie, waar by de Commandant derGarnifoenen inde onderfcheideEilanden deezer Provintie worden gelast, dat omtrent alle ordres «welke fuccesfivelyk zoo aan het garnifoen binnen de Steden , als de detachementen ten platten Lande worden opgegee-

ven