is toegevoegd aan je favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

294 VERZAMELING van STUKKEN

Dat by de praetenfeRefol. vanH.E M. van den 2 Dec.; welke, op hoe onwettige wyze genomen,egter door deHeerenGedeputeerden niet anders dan geöbedieerd kon worden, wel uitdrukkelykwasbepaald:., datbyaldien „ onverhoopt de voorgellage fchikking niet 3, mogt reüsferen, H. E. M. aan zigbehielden

de vrye Deliberatie over die Judicature, ,, zullende als dan de zaak in ftate moeten „ blyven , ten einde aan het recht der „ Provincie niet worde gepreejudicieerd."

Dan dat niettegenftaande deze redricfie, en in weerwil van al het zoo even geavanceer. de, de voornoemde Heeren Gedeputeerden, zoo het fchynt, met onverfchilligheid, ten minden zonder'tegenzeggen hebben aangezien , dat het voorf. zoo delicate en voor hunne Prov. zoo belangryke Point, waarin de verandering van één enkel woord van het grootde nadeel kon zyn, met aanmerkelyke en voor het recht dezer Prov. ten hoogden pravjudiciabelc veranderingen ponder eenige de minde melding van het in de premisfen fpeciaal gedeclareerde ten aanzien der uitfluitende bevoegdheid van deze Provincie, bovendien door eene , geheele incompetente Vergadering,welkertusfchenkomstzyHeeren Gedeputeerden nimmer geauthorifeerd waren in te roepen , veel min om aan te zien , dat door dezelve in dezen eenige orders wielden gedeld, en zulx alles nog op eene, in allen opzigte irreguliere wyze , pratenfelyk ter conclufie wierd gebragt.

Wes-