Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 DE WARE HELDENMOED,

zen hebben; ik wil het gelooven; maar de pligt van een' foldaat, vooral die de wacht heeft, vordert gereed te zyn om den vyand te ontfangen: ik zal my, op myn jvoord, ook niet verre verwyderen. Maar gy, wat zult gy van daag doen?

FIRMIN. 1

Ik ga by Michel.

HENRI.

Dat is, gy gaat naar beminnelyke Sofiê; dit verftaat zich. Gy fpreekt niet , en gy vryt met eene ftille trom. In 't kort, *t is een aartig meisje, dat alles bezit om u aan haar te verbinden , tederheid , gevoel . . .

FIRMIN.

*t Is een aartig meisje, dat uw en myn ontzag verdient.

HENRI.

Ik wil haar beleedigen, noch ü mishagen-.'

FIRMIN.

Ik weet het, beste Henri ; maar iints eenigen tyd fpreekt gy op eene wyze, die u niet eigen is: gy hebt dit te danken aan het gezelfchap , waarmede gy verkeert. Luister, vrind! ik moet u myn hart ontdtiiten: Iints lang zucht het heimelyk , en gy-alléén verfchourt het! ... Ik befchouw u als myn' geliefden broeder; ik zal nooit vergeten wat ik aan uw' vader, aan myn' achtcnswaardigcn weldoener , verfchuldigd ben. Hy droeg voor myne kindsheid zorg, en deed my deelen in eene tederheid, die hy aan zyn' zoon-alléén ver-

fchul-

Sluiten