Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AENHANGZEL.

XXXIII

XXVIII.

(No. XXXI. Bladz. 46.)

EXTRACT uit de Refolutie van Haar Ed. Gr. Mog.

(Den 28. April 1652.)

Is geleefen Requefte van 'den Commandeur over 't Guarnifoen in den Briel, verfcecken* de verklaringe op de poinéten raackende fyn Commandement voor deefen overgegeeven, ende na deliberatie, verftaan> dat aan denzeiven op den naame ende van weghen Haar Edele Groot Mogende fal worden gefchreven tnutatis mutandis in fulcker voegen ende fodanige termen , als op den naam ende van wegen Haar Hoog Mogende in krachte van dcrfelver Refolutie van dato den vyfentwintigften Maart feftien hondert eenenvyftigh genomen in de groote Vergaderinghe, op de Zaal van't Hof van Holland ghehouden, ten verfoeke van de Heeren Staten van Gelderlandt aan de Commandeurs van de Guarnizoenen in de iteeden van dezelve Provintie, ftem, in Haat hebbende, ten voorfchreve dage gefchreeven is gheweest; ende namentlyck, dat hy Commandeur voorfchreeve fich niet en zal hebben aan te matighen het bewaren van de fleutelen, openen en fluyten van de Poorten der voorfchreeve Steede, nochte het uytgeeven van het Wachtwoordt aldaar, oock de Militaire' Jurisdictie niet vorder zal hebben te «xtendeeren, als over mcfufen ende deliéten ***' puyr.

Sluiten