is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AENHANGZEL»

xcvit

zien, ten uiterften ontfteld hebbende, en mitsdien uit den Doelen naar zyn Logement willende gaan, door de gemelde Lieutenant van der Hoeven , op de infolentfte wyze is gearretteert en vastgehouden , hém onder zware vloe* ken en dreigementen zyn Naarri afvragende, het welk door den Suppliant op debezadiglle wyze zynde beantwoord, met te vragen wat hy Lieutenant van der Hoeven zyn naam behoefde te weeten, off' hy van hem iets te prastendeeren had, en zo ja, dat hy hem op den Burg alwaar hy gelogeerd was konde vinden, heeft gemelde Lieutenant hem Suppliant welke hy intusfehen by continuatie vasthield, gedreigd, dat, indien hy zyn Naam niet zeide, hy hem aanftonds door zyn Dragonders in arrest zoude laten brengen , waar op hy Suppliant welke eenige oogenblikken te voren gezien had wat effecl; de ordresvan gemelde Lieutenant op de Dragonders gehad hadden , en vreezende aan diergelyke mishandelingen te zullen geëxponeerd werden, zyn Naam en Woonplaats aan voornoemde Lieutenant heeft gezegd, en daar mede uit desfelfs handen is ontkomen , blykende van de waarheid deefer omftandigheeden uit de Verklaaring van Weifel Wiggeimarien Izaak van Vliet, terrequifitie van hem Suppliant onder praffentatie van Eede gegeeven, waar van copie authenticq ten dezen is geannexeerd , welke hy Suppliant bereid is voor dezen Wel Edelen Geftrengen Krygsraad bchoorlyk te doen beëedigen.

Dat hy Suppliant deeze verregaande infultcs en injurieufe dreigementen , hem buiten eenige reeden gedaan, door oen Officier die ter