Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 NALEZING van STUKKEN

Men kan egter niet ontkennen dat de Raad van Staate by Refolutie van 9 February 1703 de Commandeurs en Krygsraden der Steden, Stem in Staat hebbende, heeft aangefchreeven praecifelyk te agtervolgen de Refolutie der Groote Vergadering: en dat dus deeze, ook op dien grond, geen vryheid hadden hunne Jurisdictie verder uit te breiden, dan de voorfchreve Refolutie mede bragt, die hun ten rigtfnoer door den fuperieuren Militairen Regter was voorgefchreven. Nog diend hier geremarqueerd, dat Prins • Willem de III, by Miffive van den 3 Juny 1675, aan de Staaten van Zeeland een voorflag gedaan heeft, ten einde te arrefteeren een proviiionele fchikking nopens de Militaire Jurisdictie, in het Criminele en in 't Civile, vermeld in deeze Staaten Notulen van den 6 Juny daar aan volgende, en waarfchynelyk van denzelven inhoud als de Miffive van Hoogftdenzelven Vorft aan den Hove van Holland en Zeeland, te vinden onder de bylagen agter de Verhandeling over de Militaire Jurisdictie van den Heer Rendorp p. 18. 19. dog waar opgeen deliberatien gevallen zyn, hebbende alleen de refpeétive Leden daar van Copie verzogt.

Uit al het hier vorengemelde blykt mitsdien ten duidelykften, dat de Heeren Staaten van Zeeland, nog afzonderlyk, nog gezamentlyk met de Bondgenooten, aan de Militaire Regters binnen hunne Souveraine Provincie iets meerder hebben afgeftaan, dan de kennis en ftrafoefening van pure Militaire deliclen,en dat mitsdien door laatftgemelde geen breeder Jurisdictie kan worden gefuftineerd, als over nalatig-

Sluiten