Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MIL1T. JURISDICTIE. 75

tigheid en overtreeding in Togten en Wagten, overgaan aan den Vyand, defertie van Compagnien , overloopen van de eene Compagnie onder de andere zonder Paspoort, en dus in 't generaal over alle zoodanige misdaden, die door een Militair tegen zyn functie als Militair begaan zyn, zynde het mitsdien overbodig hier by te voegen, dat de delicten van Militaire vrouwen, kinderen en dienftboden; gelyk mede de delicten van Militairen, begaan voor zy in dienft waren, en eindelyk de Militaire delicten , gepaard gaande met eenig commun delict, aan de cognitie van den Civilen Regter competeeren.

Terwyl, ten aanzien der Delicten van den eenen Soldaat tegen den anderen in het Guarnifoen gepleegd, hoe zeer de Judicature derzelve niet uitdrukkelyk aan den Militairen Regter is opgedragen, de Staaten van Zeeland nogthans by Refolutie van den Jaare 1597 getoont hebben niet ongenegen te zyn de prseventie in dat geval, te willen toelaten. Daar nu Koogltdezelve, nadien tyd, zulks niet hebben gerevoceerd of tegengefproken , kan zig de ordinaire Juftitie onbezwaard houden, wanneer zy in zoodanig geval door den Militairen Regter is gepravenieerd, immers ter tyd toe de Souverain zyne intentie anderzins zoude hebben verklaard.

Doch ten aanzien der delicten , door den eenen Bootsgezel tegen den anderen gepleegd, buiten Scheepsboord, oordeelt men het Regt van preventie der Militairen Scheeps-Regter binnen deeze Provincie niet te competeeren, hoe zeer anderzins de Staaten van Zeeland by

Re-

Sluiten