is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

z$4 NALEZING van STUKKEN'

ren op nieuw te reclameeren; en ter hunner Judicatuure over te neemen.

Dat ook, even als gedaan is, na de ontvlugting der gevangenen te Middelburg en Vlisfingen , de Commandeerende Officier van het Guarnifoen der Stad Zierik-Zee, behoord te worden aangefchreeven en gelast, om aan den Heer, die de vacante Bailliuage derzelve Stad waarneemt , ter hand te ftellen , het naauwkeurige fignalement van den geëvadeerden Corporaal, en dat voorts aan denzelven kennis gegeeven van H. E. M. te verleenen auftorifatie op de Heeren van de Weth der Stad Zierik-Zee,tot reclame van de nog in detentie zittende Perfoonen, met last aan den Commandeerenden Officier , om zorg te draagen, dat de gereclameerde Perfoonen aan den Heer waarneemende de Bailliuage worden overgegeeven , binnen den tyd van 8 dagen, na den ontfang van H. E. M. Refolutie, met byvoeging van een ferieufe waarfchouwing, dat by aldien deeze gevangenen van onder de bewaaring der Militairen échapeeren, of by aldien hy Commandeerende Officier' niet ftiptelyk aan deeze ordres voldoet, hy deswegens aan H. E. Mog. verantwoordelyk zal gehouden worden, terwyl H. E. M. het zelve zullen aanzien als een vilipendie van derzelver Souveraine beveelen, tot wier maintien H. E. M., in zulk een geval, zeer ernftige mefures zullen neemen.

Dat eindelyk de Heer Rentmeefter Generaal van Zeeland Bewestenfchelde , ten aanzien van de gevangenen te Vlisfingen geéchapeerd,welke door de Heeren Burgemeefteren en Schepenen der Stad Middelburg als 'sGravenmannen,

wa-