Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TONEELSPEL. 29

en pater Schedoni is 't minst van allen bekwaam om dus te bandelen: het is een van onze ieverigste geestélyken: daar zyn 'er maar weinig, die moed genoeg hebben om zyn voorbeeld te volgen; hy is een heilige! Hy! den nacht buiten's huis doorbrengen!... Hoe durft men hem niet belasteren! (//y vertrekt.')

TWEDE TONEEL.

VIVALDI, PAOLO. ■ VIVALDI.

Die fchynheilige'... Ik zal hem ontmaskerenl

PAOLO.

Bedar.r, mynheer!

VIVALDI.

Nu zyn alle myne vermoedens opgehelderd!... Die geheime raadgever der puinhopen van Paluzzi, en de fchandelyke rover myner dierbare Eleonore is niemand anders dan de verfoeïlyke Schedoni. Hy is 't, die myne moeder tot dit onbillyk en misdadig gedrag gebragt heeft... Een onfchuldig meisje hare rust benemen! haar van hare vryheid'beroven !... Welk een .overheerfchend en willekeurig gezag wanen de groten toch te bezitten om huns gelyken te onderdrukken?

PAO-

Sluiten