Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TONEELSPEL. 37

hem, die de rust der huisgezinnen vernietigt, wanneer 't zyn pligt is die te herftellen.

DE DEURWACHTER.

Bedwing uwe woede, of vrees! zy zou de gerechte wraak des Hemels naar zich flepen... Met welk een geduld verdraagt hy uwe beledigingen! Ga heen, verlaat dit klooster, terwyl gy nog kunt; of, beef voor de ftraffe, die u bedreigt!

VIVALDI.

Ik zal niet heengaan, vóór dat hy myne vraag heeft beandwoord. — Waar is Eleonore van Rofalba? (Schedoni, in zyn kap gewikkeld, (laat de ogen neder, en bewaart de diepfle flilzwygendheid.) Spreek... andwoord, of beef voor 't geen ik ontdekken zal.... Kent gy den biegtftoel der zwarte penitenten niet? (Schedoni laat een onwillekeurige jiddering blyken.) Herinnert gy u dien nacht niet meer, of die biegt, waarin een afgryslyke misdaad beleden wierd?

SCHEDONI, werpt een vreesljken blik op hem.

Weg van hier, heiligfehendige jongeling! beef voor de gevolgen uwer godloosheid! (Schedoni doet enige flappen naar de deur, maar Vivaldi, wiens woede meer ontbrandt, volgt hem, doch wordt door den deurwachter weerhouden.)

DE DEURWACHTER.

I Gehoorzaam... Ga heen, zo gy de ftraf niet wilt C 3 on-

Sluiten