Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MILIÏ. JURISD. &c. g

Tulcx dat de volle vier duifend Rynsgul* dens betaelt zyn als boven verhaelt is. Ontkennende voorts by my eenige vyftich Rynsgul. meer oft yet boven de voorfz. vierduyzend Rynsguldens gelooft te fyn, daer van de Vercoopcedulle ook niet en mentioneert, macr expresfelyk diéteert, Vry goet, vrygelr,proteltere daerom voorUwe Ed. van de grote injurie ende ongelyck, my by des voorfz. Vogelfanx valsch ende calumnieux te kennen geven aengedaen, daer van ick oorfaeckehebbe, myaanUEd. te beclaegen.ende mede te verfoeckenoverfulx,aen defelve regt endeJuftitie,ten einde fulcke een eervergetene perfoon om fyn valsheyt ende leugenen behoorlycken mag geftraft worden een ander ten exempele* Hier mede deze befluytende, fal ick God almachtig bidden.

Edele, Hoochgeleerde, wyze, voorfienige discrete Heeren, UEd. te verleenen een lanck ende gelucfalich leven. Wt Bre~ da den 29. Augufti 1613.

Uwe Ed. fecr dienstwilligheS (Get.) JUSTINUS de NASSAU-

Het opfchrifft was: Ëde!e,ho«chgeleerde, wyze, rvoorfienige discrete Heeren,

Myn Heeren d'Eerfte ende andere Raeden van Brabant,onder de geünieerde Provintien.

A 3 II.

Sluiten