Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

538 NALEZING van STUKKEN

Jacob by zyne verandwoordiginge tot des zelvs disculpatie komt by te brengen.

Uwe Hoogheid kend immers deze zaek overvloediglyk, en heefts bereyds Hoogst deszelfs gedachten daeromtrent by Uwe Hoogheids Misfive aan den Heer van Lintelo geé'xpliceert gehad.

Wy zullen derhal ven (om Uwe Hoogheid niette verveelen, ofte eenigen misbruik te maeken van de gunftige aendagt, die wy ons vleyen dat Uwe Hoogheid op deze onze vertoogen wel zal gelieven te veftigen) dan hier mede eindigen :

In dat eerbiedig, dog tevens rechtmatig, vertrouwen, dat, gelyk wy aan onze zyde den Koopmansbode ten eenemaal in het ongelyk gefteld hebben, en ook zorge zullen draegen , dat door denzelven wegens 't gunt voorfz. de vereischte fatisfaftie, in voegen en op die wyze, als door de Heeren van onzen Gerechte aen den Heer Commandeur is geproponeert, gegeven worden, Uwe Hoogheid ook alzoo, volgens hoogst deszelfs alom beroemde equiteit en edelmoedigheid, de goedheid wel zal willen hebben, van te ordonneeren, en overzulks den Heer van Lintelo, van zyn kant inftaet te ftellen dat den gez.Lieutenant Jakob,nopens deze zyne onderneeminge, in onze Vergaederinge, (zoo en als meermaals in zoortgelyke zaeken geuleert, en wy daar van ook in da Jaeren 1759. en zoo vervolgens nog een en ander exempel gehad hebben) aan ons, met verklaeringe, dat dit door inadvertentie

J s

Sluiten