Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ABDALLAH, OF HET

„ meer, hy verwaarloosde myne opvoeding, cn, terwyl hy my a Le wcinig gaf, om met myns gclyken tc verkeeren, verviel „ ik in het gezelfchap van ficcht volkje, dat my verder bedorf. „ Om geld tc krygen , nam ik myne toevlugt tot een' Hebreeuw , „ die my hetzelve tot een' buitenfporigen interest opfchoot, „ om het kapitaal na myn' vaders dood op te brengen. Die jaar„ lykfche interest, by myne overmatige verteeringe kemende, „ vermeerderde myne uitgaven derwyze, dat ik telkens de h hoofdfehuld moest vergrooten, om de renten tc betalen; en „ het gevolg daarvan was, dat, toen myn vader overleed, des„ zelfs nalatenfchap ten grootfte deelc aan den Hebreeuw over„ ging. Ik nam dienst, en gebruikte het weinige goed, dat ik „ noch over had, om zo veel gunst by den aga tc winnen, dat „ ik het vaandel bekwam, 't welk ik noch draag. Ik durf zeg5, gen, dat ik, aanftonds van myne eerste ongeregeldheden hcr„ komen, hetzelve, nu veertig jaren lang, met eer gedragen „ heb. Ik vleide my met dc billykc hoop, van my door onder. „ fcheidende verdiensten te zullen verheffen: ik heb myn leven *» gewaagd; ik heb myne jeugd verfpild; en altyd zyn my jon„ ge lafbekken boven 't hoofd gefteld. Uit hoofde hunner ou„ deren, rang, en de gefchenken, die zy den bevelhebberen „ doen, meenen zy recht te hebben, om myne ketenen door „ hunne verwaande-verachting te verzwaren; terwyl dc veiv » pügting om altyd te moeten gehoorzamen aan hen, over „ welken ik. moest gebieden, my reeds onverdraaglyk is. Zie „ daar de reden myner droefheid, welke reden zelve, als zy' „ ontdekt word* my, ter vergelding myner trouwe diensten, 35. misfehien doodeJyk zal wezen." Abdallah troostte hem op

de

Sluiten