Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 2<? )

„ beminnen; ieder Zult gij bijzondere en kleinere Clasfe van men. 5, fchen gelukkig maken; daar zijn zekere krachten, die, wan. >, neer zij te groot worden om in hun geheel te blijven tot voord,, brenging van een algemeen gewrocht, fchitterende uitwerkzelen » doen, wanneer men ze met wijsheid verdeelt; of indien gijlie„ den wilt vergaan door moedwil, vergaat dan elk afzonderlijk „ op dat uwe va! ook niet de anderen ongelukkig verplette." — Dus zoude de wijze fpreken, en zijn vonnis zoude declcn in den roem van Salomons recht. —.

In zulk een geval bevindt zich de Christen Kerk — zij was eens vereenigd, alle de gezindheden zijn uit elkander geboren, zij zijn zo vele afzetzels van dcnzelven ftam —. de reden van die fcheuringen en afzonderingen, die daar in, van tijd tot tijd zijn voorgevallen, moet gezocht worden in de ftijfhoofdigheid, waarmede men zich tegen elkander in gevoelens en (tellingen heeft aangekant; in de drift, waar van gezelfchappen, fcholen, lcerftoelen, t'ejken rcize gegloeid hebben, waaromtrent men zich de tijden van m au rits herinneren kan; in de hardnekkigheid, waar mede men nog hedcndaagsch, tot fchande voor eene zo verlichtte eeuw! in openbare plaatzen en gelegenheden, bij ieder Kerk gcnootfchap, zijne (tellingen handhaaft, die van anderen veroordeelt, ZOCder eenigen anderen rechter te eerbiedigen dan zijne eigene vooroordelen, en zonèer eene hogere balie te erkennen, dan zijnen eigen predikltoel! —

Sluiten