is toegevoegd aan je favorieten.

Proeven voor het verstand, den smaak en het hart.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE DOCTORALE PROMOTIE.

(Antcdote.~)

Een Apothekaï, die in'zekere Stad practifecrde, werd hierover van het Collegie der Doctoren achterhaald, en hem afgevraagd eeti Doctorale acte, uit hoofde van welke hij zulks deed. Naardien hij nu deze acte niet tonen kon, werd hem fchcrplijk verboden voordaan eenige practijk tc oefenen. —— Hij begreep echter dat dit zijn voordeel was, cn, vernomen hebbende dat men te

ÏT k voor een matig prijsje Doctorale Bullen kopen kon,

indien het om den tijtel Hechts tc doen ware, reisde hij derwaard, £af tc kenaen, dat hij den titel van Doctor nodig had, om fortuin

te maken, en kocht van den Senaat zijne promotie; nu her-

vatte hij met meer moed de openbare practijk; . hij werd andermaal opgeroepen, en zeide dat hij bewijs geven kon , dat hij gepromoveerd Doctor was. •—- Hij gaf (hier op dc Doctorale Bul over. —i Zij behelsde in zich de ftcrkfte wederlegging van zijn recht om de Geneeskunde te oefenen , want men had hem, bij

vergisfing Doctor utriusque Juris gemaakt! —.

Hoe vele zodanige Doctoren zouden er wel zijn?

L