is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S3o NALEZING van STUKKEN

kagen zullen worden geëxamineert door de Heren van de Ridderfchap en verdere hun Ed. Gr, Mog. Gecommitteerden tot het groot befoigne met de Heeren Gecommitteerde Raaden, en de Vergadering daar op gedient van derzelver confideratien en advis.

Accordeert met de voorfz Refolutien. -

A. Edele Mogende Heeren, byzondét

re goede Vrienden, Nagebuuren en Bondgenooten.

Wanneer Wy in het begin van dit jaar hadden gerefolveert tot het weeder brengen van de Militaire discipline tot die bornes, welke de conftitutie Onzer Regeering, en het belang Onzer Ingezeetenen vorderen; hebben Wy niet/ af kunnen zyn ter zeiver tyd meede het ftuk der Patenten in deliberatie te leggen, en nodig geoordeelt tot veiligheid der Ingezeetenen te ftatueeren, dat in het verleenen der Patenten dezelve voet zal moeten worden geobferveert, welke by Onze Refolutie van den 5 Maart 1748 en dus aanftonds na de aanftellinge van Onzen Erfftadhouder tof Capitein Generaal van de Unie, was bepaalt, en zeedert nimmer verandert.

In gevolge dan van deeze Onze voornoemde Refolutien, hebben Wy Onze Gedeputeerden geauthorifeert, om de Militie, hier in Guarnifoen leggende, den Eed te doen praefteeren, volgens het Formulier, waar van Wy de Copia hier nevens voegen.

Dan op den 10. deezer wierd Ons door On-

39