is toegevoegd aan uw favorieten.

't Gezag de magt en de grenzen der militaire rechtbank in de Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MILIT. JURISDICTIE. 231

2e Gedeputeerden gerapporteert dat de Collonel Bentinck, commandeerende twee Esquadrons Cavallerie van het Regiment van den Lt. Generaal Staveniffe Pous, zwaarigheid maakte om dien Eed te praefteeren , en eenigen tyd uitftel verzogt om zig daar over nader te addreffeeren, in gevolge declaratoir, waar van insgelyks Copie hier nevens gaat.

Uit dit 'antwoord van den Collonel Bentinck ons niet gebleeken zynde, aan wien hy voorneemens was zig te vervoegen, h jbbcn Wy gemeend Ons daar omtrent nader it moeten doen informeeren, en den voorfz. Commandant door de Heeren Onze Gedeputeerden te doen vraagen aan wie hy intentie had, zig over het ftuk der Patenten te addreffeeren.

Wy ontfingen dan daar omtrent het Rapport van Onze Gedeputeerden, van welk Wy al mede Copie hier by zenden.

Wy hebben hier op allen fchyn zelfs willende vermyden, dat Wy aan de Troupes ter repartie van U Ed. Mog. Provintie ftaande iets zouden willen opleggen , dat praêjudiciabel was aan de Regten van U Ed. Mog. als derzelver Betaalsheeren geen oogenblik gehaTiteert, om aan hem uitftel te verleenen, tot zoo lange hy U Ed. Mog. ordres zoude hebben ontvangen, daar Wy nu ook vaftelyk gerefolveert hebben om het oppergefag Ons wettig competeerende over de Militie, die zig in het territoir deezer Provintie bevind , te handhouden, en Onze Wetten en Reglementen daar op gemaakt, te doen refpecteeren, hebben Wy niet kunnen nalaaten, Ons hier over by U Ed. Mog. te addreffeeren, en terwyl Wy niet twyfelen, of U P 4 Ed.