Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t J9 )

morden.

De geneesheren zyn met rriynen vriend Gardner Vertrokken, en hebben eenparig verklaard, dat een fterk vergif de ingewanden 'aangégrepen , het doorknangd en den fchiclyken dood van uwen broeder' veroorzaakt heeft. Men heeft het vergif van deii Wyn afgefcheidem Met is niet waarfchynclyk dat het vergif ten mynen htnze in den wyn gemengd is, doordién ik, gelyk gy weet, menende dat het eene andere foort was, uit dien zelfden vies een half glas geproefd; en daarna heb doen wegzetten iri het hockbufet, Waaruit ik heni zéiven dezen morgen aan Biniïey overhandigde. Eén bediende van den Lord in de kamer zynde, wanneer Bornley den wyn infehonk, heeft verklaard, dat deze weigerde te drinken, hoewel hém zulks meer dan eens Was aangeboden, en dat de Lord kort daarna eene hevige pyn in de ingewanden gevoelende, uitgeroepen had: ^ Ik ben vergeven! Bornley ! Bornley'."

j e n n v.

Verfchrikkélyk.' - Met drift: En wordt hy datl Waarlyk befehuldigd ?

morden.

Dit zal afhangen van den getuigen, welke dè misdaad aan den Sherif heeft aangediend, en alleen daarby tegenwoordig was. Al den argwaan valt alleen op hem; de Koning die in uwen broeder eeneii yverigen en getrouwen ftaatsdienaar derft; Gardner eenen waren vriend, en wy allen eenen ■ braven bloedverwant, zullen den moorder zoeken op te fDörenj om hem naar verdienfie te doen ftrafTen; B I

Sluiten