Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 157 3

my de geheimen van uw hart aanvertrouwt; nu bemerk ik uwe tedere liefde; nu ook zal ons niets meer fcheiden.... Maar de dageraad breekt langfaam aan. Het wordt tyd dat gy u van my verwyderd; myne zuster zal door de denkbeelden van dezen dag gefolterd, dcnkelyk vroeg het bed verlaten en zich naar myne kamer begeven. - Morgen om dezen tyd zyn wy verlost. —• Maar nog eene bede; en deze moet gy my, op verzoek van mynen vader, inwilligen-, zy is de laatfte onaangenaame bede die ik u doen'moet, en nodig om alle achterdocht te verrnyden. Gy moet u heden morgen vroeg in den kerker laten vinden, om van Bornley affcheid tc nemen ; wy allen gaan dcrwaards op zyn verzoek. De rechters hebben hem dit bewilligd;

P K t s w e L L.

Dit verzoek is een vreesfelyk bevel Ik zie de

noodzakelykheid daarvan in, maar myn hart gruwt voor hetzelve.

sara.

Ik geloof u myn waarde •, doch het is nodig. Wy zouden alles kunnen omverwerpen , door deze kleine nalatigheid. Gy moet daar verfchyncn , en zorg vooral dat gy bedaard zyt. Zo rasch dc zon is opgegaan, zal ik my derwaards begeven. Draag zorg dat gy 'er zyt, en wy niet te famen komen.

p a t s w e L L.

Ik zal my niet tc bed begeven; het is te laat, en ook is myne rust op lang na nog niet herboren. lk wil eene wandeling doen om myne zinnen byeen te roepen , en vervolgens

Sluiten