Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 21

Die zoon, die zelfde zoon, die my naar 't graf doet treeden.. Had eene zuster...

MELANIE, met grooter belangen. Spreek.

DE GRAVIN D'oRCÉ.

Wier gadeloozc zeden, D t fieraad van haar ziel, gelukkig faamgericht, Meer treffend zyn voor 't hart, dan fchittrend voor 't gezicht. Tot myne vreugde, ó God ! had gy dit kind gefchonken; lk floot voor haar myn ziel, die haare kon ontvonken. Myn dochter, die door liefde aan flrengheid weêrftand bood, En dag aan dag voor my haar' eerbied had vergroot, Vergat naar 't fcheen , ja ,fcheen onkundig, dat haar broeder Alleen de zorg bezat van haare ontaarte moeder. Een zedig jongeling , met haar gelyk van ftam, Beminnelyk door deugd, ontdekte haar zyn vlam, En fineektc dat de trouw hem mogt met ons veré'enen; Zy blaakten voor elkaêr: gevoelloos met haar weenen, Verwyder ik van haar dien jongling, olTer haar Dien fnooden broeder op; ik (leep ze fchreiend, naar Eene akelige abtdy; ik boei haar tedre handen Metwrecde,cn niet met haar gewenschte huuwlyksbanden.

MELANIE, ter zyde en ontroerd. Gelyke tegenfpoên...

DE GRAVIN D'ORCÉ.

Op dat zy 't geestlyk kleed Zou kiezen, meldde ik dat haar minnaar overleed; Die (lag treft haar op't hart; een nicht, haar trouw gebleven, Verlost haar uit dc abtdy, op d'oever van baar leven; Die bloedverwante ftcrft, en toen ken nietnaiit my

B 3 Ver

Sluiten